Algemeen Jaarverslag 2016

 

Stichting Erfgoed Amstelland

Algemeen Jaarverslag 2016

 

In het verslagjaar is het bestuur, in voltallige samenstelling, bijeen geweest op 27 januari, 25 mei, 27 september en 15 november. Bij de aanvang van het jaar bestond het bestuur uit Mieke Blankers-Kasbergen, voorzitter, Jozé van der Voort-van der Heijden, secretaris, Rob Ammerlaan, penningmeester, en de leden Hans Out en Jan Coevert. In de vergadering van januari werd Rob Ammerlaan herbenoemd voor een tweede zittingstermijn lopende tot najaar 2019. In september was periodiek aftreden van Hans Out en Jan Coevert aan de orde. Hans Out werd door de Stichting Promotie Ouder-Amstel herbenoemd voor een volgende vierjarige periode. Namens de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel werd Henk van Keulen ingaande januari 2017 benoemd als opvolger van Jan Coevert. Alle vergaderingen werden tevens bijgewoond door Ruud Siekerman als extern adviseur. Voor lopende zaken heeft communicatie veelvuldig via e-mail plaatsgevonden.

De kosten voor restauratie en een nieuwe lijst voor het 17e-eeuwse Storck schilderij worden begroot op € 10.000 Euro, resp. € 7.500 voor de restauratie en € 2.500 voor een lijst. Om deze benodigde middelen bijeen te brengen werd een actie gestart tot verwerving van subsidies voor dit project. Het zeer positieve resultaat daarvan was een toezegging van 2.500 euro van het Coöperatief Fonds van de RABO bank Amstel en Vecht. Voor een gelijk bedrag van 2.500 euro verleende ook het Prins Bernhard Cultuurfonds financiële onderbouwing van de Storck restauratie. In het kader van BIZ zegde de Lions Club Ouder-Amstel een bedrag van 500 Euro toe. Daarenboven ontving de Stichting een meer structurele subsidie van 750 euro van de Gemeente Ouder-Amstel. De opdracht tot uitvoeren van het herstel van het Storck schilderij werd op 22 november aan restaurateur Ronald de Jager verstrekt. De condities zijn gelijk gebleven aan de offerte uitgebracht op 15 maart 2013. Aan de firma Van der Woude te Amstelveen werd offerte gevraagd voor een passende lijst.

Betreffende overige zaken werd verder gewerkt aan de digitalisering en inventarisering van de Albers collectie. Overleg met de Gemeente Ouder-Amstel voor beheer en behoud van kunst uit het depot werd verder gevoerd. De concretisering van een eigen huisstijl met logo voor de Stichting is in samenwerking met Bureau Kellerman ter hand genomen.

De presentatie van de Stichting Erfgoed Amstelland op internet werd verder uitgebouwd. De eigen site van de Stichting is nu ondergebracht bij Historisch Amstelland en is te vinden op adres www.historischamstelland.nl/ontdekken/stichting-erfgoed-amstelland. Op 29 januari vond de officiële lancering van het nieuwe platform Historisch Amstelland plaats in het Historisch Museum. De Stichting Erfgoed Amstelland heeft in deze samerwerking de status van deelnemer. De presentatie als  gast op de site van het Cultuurplatform Ouder-Amstel is vervallen.

Aan het einde van het jaar had de Stichting in eigendom het schilderij Storck, de aquarel Kruimel en de Collectie Albers. Daarnaast was het banksaldo bij de RABO bank 3.651,92 euro. Bijzonderheden zijn te vernemen in het financiële jaarverslag 2016.
 

© CAJA 2017

 

Share |