Algemeen Jaarverslag 2014

 

 

Stichting Erfgoed Amstelland

Algemeen Jaarverslag 2014

 

Ter bespreking van de activiteiten van de Stichting is het bestuur in vergadering bijeengeweest op 24 februari en 29 september 2014, daarmee handelend overeenkomstig de statutair vastgelegde voorschriften. De vergaderingen werden tevens bijgewoond door de heer R.P. Siekerman in een functie als adviseur. Daarnaast is veelvuldig overleg gepleegd tussen alle bestuursleden in rondschrijvens per e-mail.

Met ingang van 24 februari beëíndigde mevrouw A.H. (Ans) Quirijnen-Cocx haar lidmaatschap van het bestuur. Tot haar opvolger werd door het Cultuurplatform Ouder-Amstel benoemd mevrouw J.A.C. (Jozé) van der Voort-van der Heijden.

In het begin van 2014 werd de kans aangegrepen een aquarel te kopen voorstellende een gezicht op de Amstel en Ouderkerk. Deze aquarel werd in een feestelijke ceremonie overgedragen aan de Stichting tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur op 5 januari 2015 in het gemeentehuis van Ouder-Amstel. De aquarel meet 67,2 cm in breedte en 54,8 cm in hoogte, en is in de hoek rechtsonder gesigneerd door de maker Hendrik Kruimel (1763-?) met vermelding van de datum van schildering: februari 1812. Het schilderij verschaft een blik op de Amsteloever aan de Ouderkerkse zijde nabij de Driemond gezien vanaf een standpunt op de tegenoverliggende oever in Amstelveen. De geografische en bouwkundige bijzonderheden zijn door vergelijking met de huidige situatie eenvoudig te duiden. Een bijzonderheid is de Chappe-telegraaf geïnstalleerd op de toren van de protestantse kerk. Dit apparaat is na 1810 in gebruik geweest ten dienste van de expansiedrift die Napoleon met militaire macht ten uitvoer bracht. Het systeem werd in 1813 buiten gebruik gesteld en in 1815 afgebroken. Met dit kenmerk is de aquarel een zeldzaam getuigenis van de plaatselijke geschiedschrijving. Een andere wetenswaardigheid is dat de aquarel vermoedelijk in het bezit is geweest van Johan Gerard Kruimel (1830-1900), die van 1861 tot 1899 burgemeester was van Ouder-Amstel. Het schilderij maakte in die tijd deel uit van de inboedel van zijn woonhuis, buitenhuis Oostermeer langs de Amstel. Het Weekblad voor Ouder-Amstel wijdde in een artikel op 5 februari aandacht aan het verworven schilderij. De aquarel is op 3 januari  gekocht van het Amsterdams antiquariaat Brinkman, voor het bedrag van 950 Euro. Het inlijsten achter museum glas werd verzorgd door de Lijstenmakerij van Westerloo uit Amsterdam. Als bijdrage tot de financiering werd een Valentijns-veiling georganiseerd die plaatsvond in het Historisch Museum op 14 februari en die 570 Euro opbracht. Het benodigde bedrag werd aldus in een korte intensieve periode van werving bijeengebracht met de giften afkomstig van een veertigtal schenkers. De aquarel heeft een vaste plaats verworven in het Historisch Museum van Ouder-Amstel.

Op 18 december 2014 droeg de beeldende kunstenaar A.W. (Ton) Albers zijn persoonlijk archief over aan de Stichting. Ton Albers werd in 1923 te Amsterdam aan de Geldersekade geboren, maar woonde de laatste 60 jaar in Duivendrecht, Ouder-Amstel, en had aldaar zijn atelier gevestigd in d’Oude School. Het archief omvat een omvangrijke verzameling van aquarellen, litho’s, carbon tekeningen, olieverf schilderijen, en ook kerst- en nieuwjaarskaarten.  Daarnaast bevat het documenten die bijzondere gebeurtenissen uit zijn leven als kunstenaar markeren, zoals compilaties van zijn werk, waaronder boeken voor en door de NMB bank uitgegeven en in oplage van 12.000 exemplaren verspreid. Ook recensies van overzichtstentoonstellingen in het Singer Museum, Laren, 1998, en Stedelijk Museum, Amsterdam, 1988, behoren daartoe. Een enkel stuk uit de collectie is al in het Historisch Museum van Ouderkerk geëxposeerd. Het hier afgebeelde schilderij van 40 cm bij 50 cm is een portret in olieverf op linnen dat hij maakte van zijn leermeester Piet Landkroon. De eerste taak van de Stichting zal zijn het oeuvre in een digitaal archief vast te leggen.

De financiële gegevens over het jaar 2013 zijn bijeengebracht in het separate jaarverslag van de penningmeester. Aan het eind van boekjaar 2013 bedroeg het vermogen van de Stichting € 9.372,39.
 

© CAJA 2015

 

Share |