Algemeen Jaarverslag 2013

 

 

Stichting Erfgoed Amstelland

Algemeen Jaarverslag 2013

 

Op donderdag 29 augustus in het jaar 2013 werd ten kantore van Notariaat Bellaar c.s. te Amstelveen de Stichting Erfgoed Amstelland opgericht. De akte van oprichting werd verleden ten overstaan van notaris mr. Hendrik Bellaar. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Ouder-Amstel.

Het doel van de Stichting is het beschermen en voor publiek toegankelijk maken en/of houden van voor de historie van het middeleeuwse grondgebied van Ouder-Amstel van belang zijnde goederen en het bij de inwoners van voornoemd grondgebied bevorderen van belangstelling voor erfgoed in hun leefomgeving.

De Stichting is als rechtspersoon ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 58782982. De Stichting heeft een rekening-courant geopend bij de Rabobank Amstel en Vecht, het rekeningnummer is NL55 RABO 0136 9519 10.

Bij de oprichting op 29 augustus werden als bestuursleden benoemd
mevrouw M.T. Blankers-Kasbergen in de functie van voorzitter, namens het gemeentebestuur van Ouder-Amstel,
de heer J. Coevert in de functie van secretaris, namens het Historisch Museum Ouder-Amstel,
de heer C.A.J. Ammerlaan in de functie van penningmeester, namens de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel,
de heer H.T.C.M. Out, als lid zonder statutaire functie, namens de Stichting Promotie Ouder-Amstel,
mevrouw A.H. Quirijnen-Cocx, als lid zonder statutaire functie, namens het Cultuurplatform Ouder-Amstel.

Het bestuur vergaderde in voltallige samenstelling op 2 december 2013, in de eerste geagendeerde vergadering van het stichtingsbestuur. Daaraan voorafgaand vond op 27 september al een informele bespreking van taken en plannen plaats in het bijzijn van drie bestuursleden.

In het jaar van de oprichting verwierf de Stichting een 17e-eeuws schilderij voorstellende de rivier Amstel en de bebouwing op de oevers in het hart van het dorp Ouderkerk aan de Amstel. Het is een olieverfschilderij op eikehouten paneel met als afmetingen breedte 83,7 cm en hoogte 59,4 cm. Het schilderij is niet gesigneerd, maar wordt op grond van literatuuronderzoek toegeschreven aan Jacobus Storck, geboren te Amsterdam in 1641 en aldaar overleden na 1692. Zeker lijkt dat het schilderij voortkomt uit het atelier dat de gebroeders Abraham en Jacobus Storck te Amsterdam hadden gevestigd. Het jaar van schepping zal 1660 of kort daarna zijn geweest. Het schilderij werd gekocht uit het bezit van een particuliere verzamelaar, te weten de heer J.C. Treure uit Dordrecht, voor de prijs van € 5.000. De aankoop door de initiatiefnemers, waaronder de beoogde penningmeester van de Stichting in oprichting, vond plaats op 22 april. De formele overdracht aan de Stichting geschiedde op 27 september 2013. Het voor de aankoop benodigde bedrag werd bijeengebracht door een groot aantal donateurs. Daaronder bevonden zich de gemeente Ouder-Amstel, de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel, de Zomermarkt Rad van Fortuin, de Stichting Landschap Amstelland, de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel, en de Stichting Historische Wandeling met bedragen variërend van 500 tot 1.000 Euro’s. Niet minder dan 44 particulieren drukten hun sympathie met het project uit met een gezamenlijke donatie van € 3.288. Een beschrijving van het schilderij werd gepubliceerd in het tijdschrift van de Historische Vereniging (R. Siekerman, Speuren en Ontdekken, nr. 103, blz. 4, april 2013) en er werd een themanummer aan gewijd (De Gouden Eeuw in Ouder-Amstel, Historische reeks nr. 5, 2013) waarin de auteurs R. de Jager, T. van Noorden, P. van Schaik en R. Siekerman vele aspecten van het schilderij belichtten. Het schilderij vormde het pronkstuk in de tentoonstelling De Gouden Eeuw in Ouder-Amstel geopend op 4 oktober. Afbeeldingen van het schilderij zijn in de vorm van ansichtkaart en dubbele wenskaart via het Historisch Museum in de verkoop gebracht en vonden gretig aftrek. Een eventuele restauratie van het schilderij zou verschillende aspecten en de daarbij behorende behandelingen kunnen omvatten en is veelvuldig in bespreking geweest. Een definitief besluit hieromtrent werd in dit verslagjaar niet genomen.

De Stichting is voor realisatie van haar doelstellingen gebaat bij publiciteit. Aan de acties tot aankoop van het schilderij werd ruime publiciteit gegeven. Onder meer verschenen in het Weekblad voor Ouder-Amstel artikelen, zowel in de aanloopfase fraai in kleuren geïllustreerd op 5 juni, als na de succesvolle afloop op 25 september. Om de bekendheid te ondersteunen wordt het schilderij permanent geëxposeerd in het Historisch Museum Ouder-Amstel.

De Stichting wil dank betuigen aan alle donateurs die dit eerste jaar van het bestaan gemaakt hebben tot een jaar dat de belofte inhoudt van een vruchtbare toekomst.

De financiële gegevens over het jaar 2013 zijn bijeengebracht in het separate jaarverslag van de penningmeester. Aan het eind van boekjaar 2013 bedroeg het vermogen van de Stichting € 7.934,50.
 

© CAJA 2014

 

Share |