ANBI informatie

 


Stichting Erfgoed Amstelland

ANBI informatie

 

Naam van de instelling
Stichting Erfgoed Amstelland

RSIN/fiscaal nummer
8531.79.591

Contactgegevens
• Vestigingsadres: Kerkstraat 3-8, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel
• Contactpersoon: mevrouw J.A.C. van der Voort-van der Heijden,

  secretaris van de stichting.
• Telefoonnummer van contactpersoon: 06-23301052
• E-mail adres van contactpersoon: jacvandervoort@planet.nl
• Adres van internet site:
  http://www.historischamstelland.nl/ontdekken/stichting-erfgoed-amstelland

• Bank: Rabobank, rekening nummer NL55 RABO 0136 9519 10

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het beschermen en voor publiek toegankelijk maken en/of  houden van voor de historie van het middeleeuws grondgebied van Ouder-Amstel van belang zijnde goederen en het bij de inwoners van voormeld grondgebied bevorderen van belangstelling voor onder- en bovengronds erfgoed in hun leefomgeving.
(artikel 2, sub 1, van de statuten)

Beleidsplan
Actief bekendheid creëren binnen de kringen van Ouderkerkse instellingen op cultuurhistorisch gebied en de vele personen die met beleid gericht op behoud van culturele historische goederen sympathiseren. Door bekendheid te kweken dat door onderbrengen van erfgoed binnen de stichting, zoals geschied is met schilderij "Jacobus Storck", aquarel Hendrik Kruimel en archieven Ton Albers, zekerheid voor behoud in de toekomst wordt geschapen.

Bestuurssamenstelling:
• één lid benoemd door de Gemeente Ouder-Amstel
• één lid benoemd door de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
• één lid benoemd door de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel
• één lid benoemd door de Stichting Promotie Ouder-Amstel
• één lid benoemd door het Cultuurplatform Ouder-Amstel
(artikel 4, sub 1, van de statuten)

Huidige bestuursleden,
in functie vanaf de bestuursvergadering van 27 oktober 2020:
• vacature, voorzitter
• mevrouw J.A.C. van der Voort-van der Heijden, secretaris, afgevaardigd door het
  Cultuurplatform Ouder-Amstel
• de heer D.J. Veltman, penningmeester, afgevaardigd door de Historische
  Vereniging Wolfgerus van Aemstel
• de heer H.T.C.M. Out, afgevaardigd door de Stichting Promotie Ouder-Amstel
• de heer H. van Keulen, afgevaardigd door de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk.
(artikel 2, sub 1, van de statuten)
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als zodanig. Zij kunnen zo nodig recht doen gelden op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie te maken kosten.
(artikel 5 van de Statuten)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
• Voor jaar 2013: zie "Algemeen Jaarverslag 2013"
• Voor jaar 2014: zie Algemeen Jaarverslag 2014
• Voor jaar 2015: zie Algemeen Jaarverslag 2015
• Voor jaar 2016: zie Algemeen Jaarverslag 2016
• Voor jaar 2017: zie Algemeen Jaarverslag 2017


Financiële verantwoording
• Voor jaar 2013: zie Financieel Jaarverslag 2013
• Voor jaar 2014: zie Financieel Jaarverslag 2014
• Voor jaar 2015: zie Financieel Jaarverslag 2015
• Voor jaar 2016: zie “Financieel Jaarverslag 2016
• Voor jaar 2017: zie “Financieel Jaarverslag 2017
• Voor jaar 2018: zie “Financieel Jaarverslag 2018
• Voor jaar 2019: zie “Financieel Jaarverslag 2019 

Share |